9 October 2021 | SPRAY BRUSH I Media Online & Organize Urban Art / Graffiti in Thailand and Worldwide skip to Main Content

Interview : ‘Lady K’ Graffiti Woman

Lady K คือ Graffiti Writer สาวชาวฝรั่งเศส กับผลงานกราฟฟิตี้ในสไตล์ฟอนต์ที่มีเอกลักษณ์และความห่ามปนเซ็กซี่เมื่อเธอนั้นได้ออกไปเขียนแท็กและพ่นในที่ต่างๆ และนี่คือบทสัมภาษณ์ที่เราจะพาไปรู้จักเธอให้มากขึ้น กับจุดเริ่มต้นในการทำงาน, แรงบันดาลใจ และความเสี่ยงต่างๆ ในการทำ Graffiti Bombing  …

Back To Top