skip to Main Content

Knowledge : Story Of ‘Dondi White’

  • 27 April 2019

ในนามของคนทำงานศิลปะหรือจะเรียกว่า ศิลปิน / จิตรกร / คนเขียนรูป สิ่งหนึ่งที่ติดตามตัวมานั้น นั่นก็คือผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยการหล่อหลอมจากภาวะทางจิตใจและระดับมันสมองที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดคุณค่าและถ่ายทอดประสบการณ์ในช่วงเวลานึง เผยแพร่ให้ผู้เสพได้นึกคิดและทำความเข้าใจ ดั่งเช่น ผลงานของศิลปินในแบบฉบับกราฟฟิตี้ ที่เราจะมาพูดถึงและเจาะเบื้องลึกการทำงานศิลปะของศิลปินกราฟฟิตี้หรือนักเขียนกราฟฟิตี้ระดับตำนานที่ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วอย่าง ‘Dondi White’…

Back To Top
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.